Наказ Головного територіального управління юстиції від 22.09.2017 № 228/6 “Про затвердження Порядку особистого виїзного прийому громадян по місцю їх проживання та роботи керівництвом Головного територіального управління юстиції у Волинській області”

МІНІСТЕРСТВО  ЮСТИЦІЇ  УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

22.09.2017

м. Луцьк

№ 228/6

Про затвердження Порядку особистого виїзного прийому громадян по місцю їх проживання та роботи керівництвом Головного територіального управління юстиції у Волинській області

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинські області 22 вересня 2017 року за № 90/1611

Відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян”, з метою реалізації Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого виїзного прийому громадян по місцю їх проживання та роботи керівництвом Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що додається.

2. Відділу організаційної роботи, документування та контролю (Т.М.Харковець):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”;

2) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного територіального управління юстиції у Волинській області від 09 липня 2015 року № 125/6 “Про затвердження Порядку особистого виїзного прийому громадян по місцю їх проживання та роботи начальником Головного територіального управління юстиції у Волинській області”, зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області 10 липня 2015 року за № 16/1426.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

В.І. Кухарик

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного територіального управління юстиції у Волинській області

22  вересня   2017 року  №  228/6

ПОРЯДОК
особистого виїзного прийому громадян по місцю їх проживання та роботи керівництвом Головного територіального управління юстиції у Волинській області

І. Загальні положення

1.1.             Цей Порядок регулює питання організації та проведення особистого виїзного прийому громадян по місцю їх проживання та роботи керівництвом Головного територіального управління юстиції у Волинській області (далі – ГТУЮ у Волинській області).

1.2.             Посадові особи, які уповноважені здійснювати  особистий виїзний прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України,  Законами  України   “Про   звернення   громадян”,   “Про  державну  службу”, Указом Президента  України  від  07 лютого 2008 року № 109  “Про першочергові  заходи  щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної  влади  та органів  місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

1.3.             У разі відсутності начальника ГТУЮ у Волинській області, першого заступника начальника ГТУЮ у Волинській області, заступника начальника ГТУЮ у Волинській області з питань державної виконавчої служби — начальника Управління  державної виконавчої служби, заступника начальника  ГТУЮ у Волинській області з питань державної реєстрації — начальника Управління державної реєстрації прийом  громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

1.4. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:
реалізація положень Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного  права на звернення;

сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до ГТУЮ у Волинській області, відповідно до чинного законодавства.

ІІ. Організація особистого виїзного прийому громадян

2.1. Особистий виїзний прийом громадян за місцем їх проживання та роботи керівництвом ГТУЮ у Волинській області здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком в приміщеннях територіальних відділів державної виконавчої служби ГТУЮ у Волинській області та територіальних відділів державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Волинській області (далі — структурні підрозділи).

2.2. Інформація щодо графіку прийому громадян розміщується на офіційному сайті ГТУЮ у Волинській області та у місцях, доступних для вільного огляду громадянами у структурних підрозділах.

2.3. За організацію особистого виїзного прийому громадян за місцем їх проживання та роботи керівництвом ГТУЮ у Волинській області відповідає спеціаліст відділу організаційної роботи, документування та контролю  ГТУЮ у Волинській області та безпосередньо начальники структурних підрозділів, де згідно з графіком запланований такий прийом.

2.4.  Начальники структурних підрозділів не пізніше, як за 10 днів до дня прийому, подають оголошення в засоби масової інформації про дату, час і місце проведення виїзного прийому громадян. Копія зазначеного оголошення засобами електронного зв’язку доставляється до відділу організаційної роботи, документування та контролю ГТУЮ у Волинській області.

2.5. Попередній запис на виїзний прийом громадян до керівництва ГТУЮ у Волинській області здійснюється в структурних підрозділах  особами, відповідальними за ведення діловодства не пізніше ніж за 3 дні до дня прийому. Попередній запис здійснюється із обов’язковим зазначенням короткого змісту звернення.

2.6. Списки громадян, які попередньо записалися на прийом, начальник структурного підрозділу, а у разі відсутності, посадова особа, яка виконує його обов’язки, направляє факсом або електронною поштою до відділу організаційної роботи, документування та контролю ГТУЮ у Волинській області не пізніше ніж за 3 дні до дня прийому.

2.7. Отримані від структурних підрозділів списки громадян, які попередньо записалися на особистий виїзний прийом, та матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, спеціаліст відділу організаційної роботи, документування та контролю ГТУЮ у Волинській області, подає для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів  ГТУЮ у Волинській області відповідно до їх компетенції. Структурні підрозділи ГТУЮ у Волинській області надають службову записку за підписом їх керівників про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до відділу організаційної роботи, документування та контролю ГТУЮ у Волинській області. За 2 дні до прийому списки подаються посадовій особі, яка згідно графіка буде здійснювати особистий виїзний прийом громадян.

2.8. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом, вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підбірка.

2.9. Посадова особа, яка здійснює прийом громадян, розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходи щодо усунення порушень (у разі їх наявності).
2.10. Якщо вирішити порушене в  усному  зверненні  громадянина питання  безпосередньо під час особистого прийому неможливо,  воно розглядається у тому самому порядку,  що й письмове звернення. Відповідь на звернення надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності — посадової особи, яка за наказом ГТУЮ у Волинській області виконує її обов’язки.
2.11. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин,

не входить до компетенції  ГТУЮ у Волинській області, посадова  особа, що здійснює особистий виїзний прийом громадян,  пояснює до якого  органу  державної  влади  або  органу місцевого самоврядування,  підприємства,  організації чи  установи доцільно  звернутися,  і по можливості сприяє в цьому (надає адресу, номер телефону тощо).
2.12. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином  питань посадова  особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів ГТУЮ у Волинській області  або одержувати від них потрібну інформацію.
2.13. У записі на особистий виїзний прийом може бути відмовлено з таких підстав:
1) повторного звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до ГТУЮ у Волинській області до розгляду та опрацювання й було вирішено по суті;
2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
3) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).
Забороняється відмова громадянинові в прийомі з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Про відмову в прийомі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.
2.14. Під час особистого виїзного прийому громадян начальником ГТУЮ у Волинській області, першим заступником начальника ГТУЮ у Волинській області, заступниками начальника ГТУЮ у Волинській області облік особистого виїзного прийому громадян ведеться в журналі обліку особистого прийому громадян, форма якого наведена у додатку 3 Інструкції з діловодства за  зверненнями  громадян  в  органах  державної влади і місцевого самоврядування,  об’єднаннях   громадян,   на   підприємствах,   в установах,  організаціях  незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

2.15. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані  під  час  особистого  виїзного прийому громадян, реєструються та обліковуються в ГТУЮ у Волинській області відповідно до Інструкції з діловодства за  зверненнями громадян в  органах  державної влади і місцевого самоврядування,  об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
2.16. Посадова  особа, яка здійснює особистий виїзний прийом громадян, зобов’язана забезпечити прийом усіх громадян з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку ГТУЮ у Волинській області та визначеного графіком часу.
2.17. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.
2.18. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.
2.19. У разі необхідності посадова особа, яка здійснює особистий виїзний прийом громадян, може попросити заявника показати документ, що засвідчує   його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів  іншої особи.
2.20. Особистий виїзний прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці,  інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”,  проводиться першочергово.
2.21. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими
звертаються  ветерани  війни та праці,  інваліди,  громадяни,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші  громадяни,  які  потребують соціального захисту та підтримки.

Начальник

В.І. Кухарик

 

 

Top