Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Волинській області

 


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

21.03.2018

м. Луцьк

№ 111/7

Про затвердження персонального складу
Координаційної ради молодих юристів при
Головному територіальному управлінні юстиції у
Волинській області

Відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 “Про Національну програму правової освіти населення”, наказу Міністерства юстиції України від 19 липня 2007 року №520/5 “Про Координаційну раду молодих юристів України при Міністерстві юстиції України” (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного управління юстиції у Волинській області від 18 жовтня 2011 року № 473 “Про склад та Положення Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Волинській області” в частині складу Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Волинській області.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Волинській області Ярему Т. В.

В.о. начальника

С.П. Філюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
юстиції у Волинській області
від 21 березня 2018 року № 111/7

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ ПРИ ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Голова Ради:

Туз Юлія Олександрівна (асистент кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”);

Заступники голови Ради:

Лукашук Зоряна Леонідівна (головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Волинській області);

Бойко Марія Миколаївна (студентка групи П-21 Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки)

Відповідальний секретар Ради:

Костюк Ольга Юріївна (головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Волинській області);

Члени Ради:

Кирилюк Інна Юріївна (головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Волинській області);

Масюк Олена Вікторівна (студентка 3 курсу спеціальності Право Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”);

Чемес Марія Володимирівна (студентка 3 курсу спеціальності Право Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”);

Купріда Олександр Валерійович (студент 3 курсу спеціальності Право Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”);

Ліхван Лариса Василівна (студентка 3 курсу спеціальності Право Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”);

Мацех Олена Петрівна – студентка групи П-22 Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки;

Стащук Інна Андріївна – студентка групи П-31 Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки;

Фрончко Юлія Ігорівна – студентка групи П-31 Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки.

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного територіального управління
юстиції у Волинській області
02.08.2018 №183/6

Положення про Координаційну раду молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада молодих юристів України при Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області, який створюється з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

1.2. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.

1.3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Головного територіального управління юстиції за поданням Координаційної ради.

2. Завдання Координаційної ради

2.1. Основними завданнями Координаційної ради є:

– надання пропозицій до Головного територіального управління юстиції у Волинській області щодо вдосконалення організації правоосвітнього та правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство» (далі – студенти);

– здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення;

2.2. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • сприяє організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, зокрема дітей, що потребують особливої допомоги, перебувають у спеціальних виховних установах, знаходяться у кризових центрах для жертв насильства в сім’ї; дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;
 • організовує конференції, “круглі столи”, форуми, семінари, тренінги, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня правових знань громадян;
 • розробляє та поширює правоосвітні методичні матеріали: посібники, буклети, пам’ятки тощо;
 • розробляє сценарії рольових ігор, вікторин тощо з правової тематики для подальшого використання в правоосвітній діяльності;
 • бере участь у проведенні Всеукраїнського тижня правових знань;
 • підтримує правоосвітні програми та проекти молодіжних громадських організацій, зокрема проекти, спрямовані на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді;
 • бере участь в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності;
 • розробляє та пропонує до впровадження спеціальні правоосвітні курси для школярів різних вікових груп;
 • аналізує стан підготовки юридичних кадрів вищими навчальними закладами;
 • розробляє пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах;
 • вивчає та поширює позитивний досвід організації навчального процесу із застосуванням інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах;
 • організовує форуми, конференції, “круглі столи” щодо стану підготовки юридичних кадрів;
 • залучає студентську молодь до обговорення питань розвитку професії юриста;
 • надає пропозиції органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям щодо проходження стажування молодих юристів на державній службі та за фахом;
 • підтримує в межах своєї компетенції дослідницьку та наукову роботу молодих юристів у сфері національного, порівняльного та міжнародного права;
 • налагоджує за підтримки Головного територіального управління юстиції у Волинській області співпрацю з юридичними навчальними закладами, громадськими інституціями та організаціями;
 • спрямовує зусилля на модернізацію процесу проходження виробничої та переддипломної практики студентів;
 • підтримує ініціативу розширення мережі юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридичного спрямування як базових структур для проходження курсів з практичного права;
 • підтримує ініціативу створення постійно діючих правових студентських диспут-клубів під егідою Координаційної ради;
 • сприяє працевлаштуванню кращих випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів в  місцевих органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах, організаціях.

3. Склад і структура Координаційної ради

3.1. До складу Координаційної ради входять молоді юристи-науковці і практики, викладачі права, студенти, співробітники юридичних клінік, спеціалісти Головного територіального управління юстиції (далі – члени Координаційної ради).

3.2. Склад Координаційної ради формується за пропозиціями вищих навчальних закладів та за власною ініціативою осіб, діяльність яких спрямована на підвищення рівня правових знань населення, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права, удосконалення нормотворчих процесів.

3.3. Основними критеріями відбору кандидатів до членів Координаційної ради є: бажання працювати на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності; наявність особистих досягнень, напрацювань у галузі права; надання конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Координаційної ради. Для визначення відповідності цим критеріям кандидати заповнюють анкету.

Перевага надається кандидатам, які мають найбільше напрацювань у напрямку підвищення рівня правових знань населення, досвід нормотворчої діяльності та опікуються питанням якісної підготовки юридичних кадрів.

3.4. Персональний склад Координаційної ради затверджує начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Проведення установчого засідання Координаційної ради здійснюється після затвердження персонального складу Координаційної ради.

3.5. Включення до затвердженого начальником Головного територіального управління юстиції складу Координаційної ради нових членів та припинення членства здійснюються відповідно до рішення Координаційної ради за поданням голови Координаційної ради.

3.6. Голова Координаційної ради обирається та переобирається з числа членів Координаційної ради шляхом відкритого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

Голова Координаційної ради має двох заступників з числа членів Координаційної ради, кожен з яких відповідальний за певний напрямок діяльності.

Заступники голови Координаційної ради та її секретар обираються та переобираються шляхом відкритого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

Голова та його заступники у своїй діяльності підзвітні та підконтрольні Координаційній раді.

3.7. Для належної організації роботи Координаційної ради в її складі створюються два сектори: сектор правоосвітньої та правовиховної роботи; сектор з питань підготовки пропозицій щодо підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки фахівців у галузі права. Сектори очолюють заступники голови Координаційної ради.

4. Повноваження членів Координаційної ради

4.1. Голова Координаційної ради:

4.1.1 організовує проведення та головує на засіданнях, представляє Координаційну раду в період між її засіданнями;

4.1.2 за рішенням Координаційної ради подає пропозиції начальнику Головного управління юстиції щодо внесення змін до її складу;

4.1.3 підписує план роботи Координаційної ради та контролює хід його виконання;

4.1.4 підписує рішення Координаційної ради, схвалені на засіданнях;

4.1.5 визначає пріоритети в діяльності Координаційної ради;

4.1.6 погоджує розроблені Координаційною радою проекти з визначених напрямків діяльності;

4.1.7 за дорученням Координаційної ради звертається з клопотанням до начальника Головного територіального управління щодо проходження стажування студентів та молодих юристів на базі Головного територіального управління юстиції;

4.2. Заступники голови Координаційної ради:

4.2.1 координують діяльність Координаційної ради з відповідних напрямків діяльності за дорученням голови Координаційної ради;

4.2.2 узгоджують та спрямовують діяльність секторів Координаційної ради;

4.2.3 попередньо розглядають узагальнені матеріали секторів Координаційної ради;

4.2.4 беруть участь в організації та проведенні засідань і форумів Координаційної ради;

4.2.5 уносять пропозиції до плану роботи Координаційної ради та поетапно контролюють хід його виконання з відповідних напрямків діяльності;

4.2.6 очолюють роботу тимчасових груп та робочих комісій, створення яких ініційовані Координаційною радою.

4.3. Члени Координаційної ради:

4.3.1 беруть участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної ради, формуванні плану роботи, обговоренні питань, винесених на її розгляд, формуванні тимчасових груп та робочих комісій;

4.3.2 вносять пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Координаційної ради, а також пропозиції з питань, які обговорюються;

4.3.3 беруть участь у діяльності робочих груп;

4.3.4 ініціюють залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та розв’язання питань, що розглядаються на засіданнях Координаційної ради;

4.3.5 безпосередньо та із залученням фахівців відповідних галузей реалізують завдання, поставлені перед Координаційною радою, виконують у межах компетенції план роботи.

5. Організація роботи Координаційної ради

5.1.Установче засідання Координаційної ради відкриває начальник управління юстиції у Волинській області.

5.2. Діяльність Координаційної ради планується відповідно до напрямків діяльності з визначенням конкретних виконавців та термінів виконання. План роботи схвалюється на засіданні Координаційної ради та підписується головою і є обов’язковим для виконання членами Координаційної ради.

Сектори планують свою діяльність на основі плану роботи, затвердженого Координаційною радою.

5.3. План роботи Координаційної ради складається з двох частин: методична робота та організаційні питання. Методична робота складається з переліку заходів, які необхідно реалізувати членам Координаційної ради. Організаційні питання включають перелік засідань, на яких планується розглянути питання діяльності Координаційної ради. Відповідальним за реалізацію організаційної частини плану роботи є голова Координаційної ради.

5.4. Для оперативного, глибокого вивчення питань, які є предметом розгляду на засіданнях Координаційної ради, створюються постійні і тимчасові робочі групи з числа членів Координаційної ради із залученням учених та провідних фахівців (за згодою) у відповідних галузях.

5.5. Для реалізації своїх завдань Координаційна рада може отримувати в установленому порядку від Головного територіального управління юстиції у Волинській області інформаційні, аналітичні та інші матеріали з питань, що належать до компетенції Головного територіального управління юстиції; залучати фахівців Головного територіального управління (за згодою керівництва Головного територіального управління) для підготовки матеріалів до засідань Координаційної ради.

5.6. Діяльність Координаційної ради забезпечується шляхом реалізації плану роботи, організації та проведення форумів, засідань, інших заходів з питань діяльності Координаційної ради.

5.7. Засідання Координаційної ради є формою роботи, яка спрямована на визначення пріоритетів та перспектив у роботі, підбиття підсумків діяльності, формування першочергових завдань.

5.8. Порядок денний та періодичність засідань Координаційної ради визначається планом роботи. Головує на засіданнях голова Координаційної ради, за його відсутності – один із заступників голови. Засідання Координаційної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини від її складу.

5.9. Рішення Координаційної ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформлюються протоколом.

Протокол кожного засідання складає секретар Координаційної ради. Протокол підписують голова та секретар Координаційної ради.

Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

5.10. У засіданнях та заходах Координаційної ради можуть брати участь працівники Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

5.11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.

Top