Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо фінансового моніторингу юридичних осіб, засновниками яких є інші юридичні особи – нерезиденти (у яких в свою чергу засновники юридичні особи – нерезиденти України) та документи, які суб’єкт первинного моніторингу повинен витребувати

Частиною дев`ятою статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) визначено, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації юридичної особи – резидента встановлюють:

– повне найменування, місцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.

         Під час ідентифікації та верифікації юридичної особи – нерезидента встановлюють:

– повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; з’ясовують відомості про органи управління; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Під час верифікації суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи. Що стосується трастів, то суб’єкт первинного фінансового моніторингу додатково повинен з’ясувати ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб.

         Варто зазначити, що документи, видані органом іноземної держави, які надаються нерезидентами, повинні бути складені державною (офіційною) мовою країни реєстрації нерезидента, а також легалізовані в порядку встановленому законодавством України або засвідчені шляхом проставлення апостилю, з додаванням завіреного у встановленому порядку перекладу цих документів на українську мову.

         Частиною сьомої статті 9 Закону встановлено, що з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) суб’єкт первинного фінансового моніторингу витребовує у клієнта – юридичної особи інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності такого клієнта.

         Інформація, необхідна для вивчення клієнта, встановлюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

         Реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка, місце проживання або місце перебування фізичної особи – резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента в Україні), відомості про виконавчий орган (органи управління, що встановлені суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта), а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), не потребують верифікації у разі відсутності у суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр щодо достовірності (чинності) таких документів та/або інформації.

         Таким джерелом, зокрема, є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  

            Відповідно до частини першої статті 1 Закону, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

         Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) – відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), країну її (їх) постійного місця проживання та дату народження

         Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

         Суб’єкт первинного фінансового моніторингу може використовувати інформацію від клієнта, або ж  представника клієнта у вигляді довідок, заяв, листів, заповненого опитувальника тощо у випадках, визначених абзацами другим та третім частини сьомої статті 9 Закону.

   Згідно пункту 2 частини другої статті 6 Закону нотаріус як суб’єктів первинного фінансового моніторингу здійснює ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом.

         Ідентифікація клієнта (представника клієнта) заходи, які вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу щодо встановлення особи, шляхом отримання ідентифікаційних даних.

         Верифікації клієнта (представника клієнта) встановлення (підтвердження) суб’єктом відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним. Верифікація  проводиться на підставі поданих офіційних  документів та за присутності особи, яка безпосередньо звернулася до суб’єкта.

         Вивчення клієнта  це процес отримання суб’єктом під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності, проведення оцінки фінансового стану клієнта, визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб, з’ясування місця проживання клієнта або місця його перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири).

         На підставі інформації стосовно ідентифікації клієнта та вивчення його діяльності суб’єкт здійснює його класифікацію з урахуванням Критеріїв ризику (наказ Міністерства фінансів України 08.07.2016 № 584, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016 року за № 1047/29177), визначених суб’єктом, та встановлює клієнту рівень ризику.

         При проведенні ідентифікації, верифікації та вивченні клієнта суб’єкт (відокремлений підрозділ) складає анкету, яка є внутрішнім документом суб’єкта, який заповнюється і підписується суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Анкета формується за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта до, під час та в процесі обслуговування клієнта. Анкета має містити всю необхідну інформацію для подання до Держфінмоніторингу в установлених законодавством випадках повідомлення про фінансову операцію.

 

 

Відділ з питань нотаріату

ГТУЮ у Волинській області

23.12.2019

Top